(2096 bytes)       Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña


Rango: Resolución
Fecha de disposición: 31 de enero de 2000
Fecha de publicación: 9/2/2000
Número de boletín: 3074
Órgano emisor: Departamento de Medio ambiente
Título:
Resolució de 31 de gener de 2000, de delegació de competències del conseller de Medi Ambient en la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua.


Resolució de 31 de gener de 2000, de delegació de competències del conseller de Medi Ambient en la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Atès el que disposen els articles 37 i 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;

Atesa la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el seu reglament,

Resolc:

—1  Delegar en la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua l’exercici de les competències següents:

L’autorització per a la interposició d’accions i la personació en els procediments judicials per assentir les demandes i per desistir dels procediments en curs que afecten l’Agència Catalana de l’Aigua en els termes que preveu l’article 89.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i els articles 30.1, 31.1 i 33.3 del Decret 257/1997, de 30 de setembre.

La designació d’advocats col·legiats per a la representació i la defensa de l’Agència Catalana de l’Aigua en els termes dels articles 89.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i 25.4 del Decret 257/1997, de 30 de setembre.

L’acord de compareixença en els recursos contenciosos administratius que s’interposin contra els actes dictats pels òrgans de l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’autorització per interposar recursos de cassació i qualssevol altres contra les sentències desfavorables, per deixar
d’interposar algun recurs o per desistir dels intentats que afectin l’Agència Catalana de l’Aigua.

La disposició del compliment de les sentències dictades en via contenciosa administrativa o en els altres procediments judicials que afectin l’Agència Catalana de l’Aigua.

—2  Els actes dictats per delegació s’ajusten al que preveu l’article 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

—3  Aquesta Resolució produeix efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 31 de gener de 2000

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

(00.024.056)